306101-60ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้พื้นฐาน แนวคิด และหลักการของธุรกิจดิจิทัล การจัดการธุรกิจดิจิทัล รูปแบบและประเภทของการทำธุรกิจดิจิทัล กลยุทธ์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการดำเนินการธุรกิจดิจิทัล  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1022.5.3**022C40364X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. เจนจีรา อักษรพิมพ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,40-36-4
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [621214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P2 จันทร์12:50-16:1022.5.3**022C40364X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. เจนจีรา อักษรพิมพ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,40-36-4
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [621214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P3 ศุกร์12:50-16:1022.5.2**022C40364X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,อาจารย์: ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,40-36-4
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [621214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P4 ศุกร์08:40-12:0022.5.4**022C402614X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-26-6
8-0-8
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การตลาด [621214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P5 พฤหัสบดี12:50-16:1022.5.5**022C402812X    
การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ทิพย์สุดา วงศ์คำดี
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
31-27-4
9-1-8
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การตลาด [621214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
การตลาด [621214725] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P6 ศุกร์08:40-12:0027.03.03**029C553718X    
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การเงินและการธนาคาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.ทิพย์สุดา วงศ์คำดี
สำรองให้:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การเงินและการธนาคาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
25-20-5
20-17-3
10-0-10
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การเงินและการธนาคาร [621214739] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [621214738] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
  P7 พฤหัสบดี08:40-12:0027.05.07**029C18126X    
  พฤหัสบดี12:50-14:3027.05.07**029C      
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. เจนจีรา อักษรพิมพ์
ดร. เจนจีรา อักษรพิมพ์
สำรองให้:การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,18-12-6
สอบปลายภาค: 23 ก.พ. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ [621214127] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.3
หมายเหตุ: รับเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เท่านั้น
  P8 ศุกร์08:40-12:0027.05.07**029C16133X    
  ศุกร์12:50-14:3027.05.07**029C      
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.ดร.ศุภชานันท์ วนภู
ผศ.ดร.ศุภชานันท์ วนภู
สำรองให้:การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,16-13-3
สอบปลายภาค: 30 พ.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ [621214127] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.3
หมายเหตุ: รับเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เท่านั้น
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P9 พฤหัสบดี08:40-12:0027.03.10**029C42366X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์: ดร.ทิพย์สุดา วงศ์คำดี
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,42-36-6
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการ [621714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-Testing Onsite
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์14:30-17:5022.5.2**022C38299X    
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
28-27-1
10-2-8
สอบปลายภาค: 19 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [626214060] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 24 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.03**
ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K2 อาทิตย์07:50-11:1022.5.1**022C321913X    
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. เจนจีรา อักษรพิมพ์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
21-19-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 19 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการ [626714060] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.03**
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐาน แนวคิด และหลักการของธุรกิจดิจิทัล การจัดการธุรกิจดิจิทัล รูปแบบและประเภทของการทำธุรกิจดิจิทัล กลยุทธ์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ในการดำเนินการธุรกิจดิจิทัล

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123