204461-60การวิจัยด้านนาฏศิลป์ไทย
Classical Thai Dance Research
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาลักษณะของการวิจัยด้านนาฏศิลป์ วิธีดำเนินการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกการเขียนรายงานการวิจัย  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์07:50-12:0027.05.09**029C15150X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: รศ.ดร. รสริน พิมลบรรยงก์
ดร. ชุมพล ชะนะมา
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,15-15-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [601810083] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.12**
  P2 อังคาร12:50-17:005.4.3**005C16160X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,อาจารย์: ดร. ชุมพล ชะนะมา
รศ.ดร. รสริน พิมลบรรยงก์
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,16-16-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
นาฏศิลป์ไทย [601810083] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.12**
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะของการวิจัยด้านนาฏศิลป์ วิธีดำเนินการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกการเขียนรายงานการวิจัย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123