302205-60การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานทางการเงิน
Computer Application for Finance
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการเงินและการธนาคาร
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้เบื้องต้น การประมวลผล เกี่ยวกับการประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ ศึกษาข้อมูลทางด้านการเงินและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ใช้เพื่อการจัดการทางการเงิน  โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานทางการเงินด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์โครงการ การพยากรณ์ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-16:1027.03.08**029C423111X    
การเงินและการธนาคาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวธวัญรัตน์ ประจันตะเสน
สำรองให้:การเงินและการธนาคาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
31-30-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 12 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การเงินและการธนาคาร [621214739] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.33**
การเงินและการธนาคาร [601214739] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 13.33**
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้น การประมวลผล เกี่ยวกับการประยุกต์การใช้งานคอมพิวเตอร์ ศึกษาข้อมูลทางด้านการเงินและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ใช้เพื่อการจัดการทางการเงิน
โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานทางการเงินด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์โครงการ การพยากรณ์ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123