305303-60ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Information Systems
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการนำระบบสารสนเทศวิธีการรวบรวม ค้นหา จัดเก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลนำมาออกแบบระบบโครงสร้างข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแฟ้มประวัติพนักงาน การเก็บข้อมูลสถิติ ข้อมูลวันเวลาทำงาน การคำนวณค่าจ้างเงินเดือน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นแหล่งงานและสมัครงาน และการนำเสนอข้อมูลหรือรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการวางแผน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1027.03.03**029C413110X    
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายนพดล เพิ่มสมบูรณ์
สำรองให้:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
31-30-1
10-1-9
สอบปลายภาค: 23 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [601214738] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.05**
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [601214738] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.07.05**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์08:40-12:0013.36**013C19712X    
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายนพดล เพิ่มสมบูรณ์
สำรองให้:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
9-7-2
10-0-10
สอบปลายภาค: 13 ก.พ. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [602214738] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 22 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.23**
คำอธิบายรายวิชา
การนำระบบสารสนเทศวิธีการรวบรวม ค้นหา จัดเก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลนำมาออกแบบระบบโครงสร้างข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแฟ้มประวัติพนักงาน การเก็บข้อมูลสถิติ ข้อมูลวันเวลาทำงาน การคำนวณค่าจ้างเงินเดือน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นแหล่งงานและสมัครงาน และการนำเสนอข้อมูลหรือรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการวางแผน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123