317222-60การผลิตงานหนังสือพิมพ์
News Reporting Production
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบในการเขียนข่าว หนังสือพิมพ์แบบเดิมและ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ การกำหนดเรื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการออกแบบ จัดวาง  และการผลิตผลงานข่าวทั้งทางหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ได้อย่างน่าสนใจด้วยเทคนิคด้านกราฟิก
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.03.05**029C35314X    
นิเทศศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์ทองเจริญ
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
25-22-3
10-9-1
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นิเทศศาสตร์ [621215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.2AB**
นิเทศศาสตร์ [621215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.2AB**
  P2 พุธ12:50-16:1027.03.05**029C362115X    
นิเทศศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์ทองเจริญ
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
26-17-9
10-4-6
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นิเทศศาสตร์ [621215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.2AB**
นิเทศศาสตร์ [621215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.2AB**
นิเทศศาสตร์ [601215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 8 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.2AB**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบในการเขียนข่าว หนังสือพิมพ์แบบเดิมและ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ การกำหนดเรื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการออกแบบ จัดวาง
และการผลิตผลงานข่าวทั้งทางหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ได้อย่างน่าสนใจด้วยเทคนิคด้านกราฟิก
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123