317232-60การสื่อสารการแสดงเบื้องต้น
Basic Performance Communication
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการ และแนวคิดทางการสื่อสารการแสดง องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการแสดง การเขียนบทละคร เทคนิคและการนำเสนอการแสดง จากเรื่องจริง หรือเหตุการณ์สมมติ  ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทและออกแบบการแสดงโดยสามารถนำเสนอการแสดงละครเวทีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1022.8022C332112X    
นิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล
นายธนาดล รัตถิกุล
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
23-21-2
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์12:50-16:1027.05.08**029C453510X    
  อังคาร12:50-16:1022.8022C      
นิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนาดล รัตถิกุล
ผศ.ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
35-34-1
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ และแนวคิดทางการสื่อสารการแสดง องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการแสดง การเขียนบทละคร เทคนิคและการนำเสนอการแสดง จากเรื่องจริง หรือเหตุการณ์สมมติ
ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทและออกแบบการแสดงโดยสามารถนำเสนอการแสดงละครเวทีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123