317241-60การผลิตสื่อภาพและเสียงอย่างสร้างสรรค์
Creative Image and Audio Media Production
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการเลือกใช้ภาพ ภาษาและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต สำหรับสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตสื่อภาพและเสียงขั้นฐาน  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ08:40-12:0027.03.10**029C39354X    
นิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,อาจารย์: นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์ทองเจริญ
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,38-34-4
สอบปลายภาค: 22 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นิเทศศาสตร์ [601215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 3 ห้องสอบ 13.35**
นิเทศศาสตร์ [621215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 13.35**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 ไม่มีข้อมูล40238X    
ทุกชั้นปีอาจารย์: ผศ. อิสรชัย ลาวรรณา
สำรองให้: ทุกชั้นปี40-2-38
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: [ลำดับที่ 4] อา. 15.20 - 18.40
คำอธิบายรายวิชา
หลักการเลือกใช้ภาพ ภาษาและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต สำหรับสื่อภาพและเสียงเพื่อการสื่อสาร ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตสื่อภาพและเสียงขั้นฐาน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123