317250-60กราฟิกเพื่องานสื่อสารการตลาด
Graphics for Marketing Communication
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรนิเทศศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และคุณค่าของการผลิตงานด้านกราฟิก การสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้กราฟิกในงานด้านการการตลาด การออกแบบสารเพื่องานสื่อสารการตลาด ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0027.03.08**029C442618X    
นิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์ทองเจริญ
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
34-26-8
10-0-10
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
นิเทศศาสตร์ [621215203] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.8.1
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และคุณค่าของการผลิตงานด้านกราฟิก การสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้กราฟิกในงานด้านการการตลาด การออกแบบสารเพื่องานสื่อสารการตลาด ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123