204401-60การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย 1
Teaching and Learning Classical Thai Dance 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการสอนนาฏศิลป์ การสอนนาฏศิลป์รูปแบบต่างๆใน วิธีวัดและประเมินผลการสอนนาฏศิลป์ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นาฏ ศิลป์ ตามหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1027.05.08**029C15150X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,15-15-0
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [601810083] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.11**
  P2 พุธ12:50-16:1027.05.08**029C16160X    
นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,อาจารย์: ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ
สำรองให้:นาฏศิลป์ไทย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่2 ,16-16-0
สอบปลายภาค: 24 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
นาฏศิลป์ไทย [601810083] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.13.11**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการสอนนาฏศิลป์ การสอนนาฏศิลป์รูปแบบต่างๆใน วิธีวัดและประเมินผลการสอนนาฏศิลป์ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้นาฏ ศิลป์ ตามหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123