220423-60เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา
Technology and Innovation for Teaching Buddhism
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา การจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักวิธีการ ผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อทางพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  








 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-16:1027.05.07**029C12120X    
พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.มานิตย์ อรรคชาติ
สำรองให้:พุทธศาสนศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,12-12-0
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
พุทธศาสนศึกษา [601810084] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.12**
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา การจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักวิธีการ ผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อทางพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123