322408-60เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์? ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนำระบบสารสนเทศมาใช้?ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ ทันเวลา การใช้?โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-12:0027.03.08**029C564610X    
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
23-22-1
23-23-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [601212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.2.1AB**
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [601212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.2.1AB**
  P2 พฤหัสบดี08:40-12:0027.05.01**029C100946X    
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. อภิรดี เนติรังษีวัชรา
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่2 ,
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
37-36-1
35-33-2
21-21-0
7-4-3
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโรงแรม [621212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.3.2AB**
การจัดการโรงแรม [621714264] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.2AB**
การจัดการโรงแรม [621212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.3.2AB**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์15:20-18:4022.5.2**022C18810X    
การจัดการโรงแรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-8-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 21 ก.พ. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการโรงแรม [602212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช.) รุ่น/ชั้นปี 22 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.05.05
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์? ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนำระบบสารสนเทศมาใช้?ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ ทันเวลา การใช้?โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123