322408-60เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Information Technology for Tourism and Hotel
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์? ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนำระบบสารสนเทศมาใช้?ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ ทันเวลา การใช้?โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์16:10-19:3027.03.09**029C48426X    
การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,อาจารย์:
ดร. อภิรดี เนติรังษีวัชรา
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
36-31-5
12-11-1
สอบปลายภาค: 18 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการโรงแรม [621714264] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 3 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.31**
การจัดการโรงแรม [621212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 13.31**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์? ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนำระบบสารสนเทศมาใช้?ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ ทันเวลา การใช้?โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123