402361-60เคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายของสารมลพิษ มลพิษ ประเภทและแหล่งของสารมลพิษ ความเป็นพิษ พฤติกรรมของสารมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการป้องกัน  
เงื่อนไขรายวิชา: 402103 และ CON 402362
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402362
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ13:00-16:0011.11**011C18711X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-7-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของสารมลพิษ มลพิษ ประเภทและแหล่งของสารมลพิษ ความเป็นพิษ พฤติกรรมของสารมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการป้องกัน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123