402466-60พอลิเมอร์ชีวภาพ
Biopolymer
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพการสังเคราะห์และการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพคุณสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ เทคนิคการวิเคราะห์และการตรวจลักษณะของพอลิเมอร์ชีวภาพ การย่อยสลายของพอลิเมอร์ชีวภาพ และการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ชีวภาพในด้านต่างๆ  
เงื่อนไขรายวิชา: 402101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P2 ไม่มีข้อมูล000X   CLOSED 
อาจารย์: N/A
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-15:2027.03.07**029C281216X    
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,28-12-16
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประเภทของพอลิเมอร์ชีวภาพการสังเคราะห์และการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพคุณสมบัติของพอลิเมอร์ชีวภาพ เทคนิคการวิเคราะห์และการตรวจลักษณะของพอลิเมอร์ชีวภาพ การย่อยสลายของพอลิเมอร์ชีวภาพ และการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ชีวภาพในด้านต่างๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123