212451-60ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Social Sciences Research Methodology
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรสังคมศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายและจุดประสงค์ของการวิจัยทางสังคมศาสตร์วิธีการต่าง ๆ ในการวิจัย การดำเนินการวิจัย การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การอ่านผลการดำเนินงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ภาคสนามทุกขั้นตอน  ตลอดจนนำผลการวิจัยมานำเสนอโดยใช้ในรูปแบบของการสัมมนาสังคมศึกษา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1027.03.06**029C42411X    
สังคมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ศันสนีย์ มณีโชติ
นางสาวรุจาภา ประวงษ์
สำรองให้:สังคมศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,42-41-1
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
สังคมศึกษา [601810017] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.05**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและจุดประสงค์ของการวิจัยทางสังคมศาสตร์วิธีการต่าง ๆ ในการวิจัย การดำเนินการวิจัย การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงาน การอ่านผลการดำเนินงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ภาคสนามทุกขั้นตอน
ตลอดจนนำผลการวิจัยมานำเสนอโดยใช้ในรูปแบบของการสัมมนาสังคมศึกษา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123