323408-60การวางแผนการจัดการและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
Hotel Planning Management and Hotel Business Development
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ, หลักสูตรการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรม ระบบการบริหารงานของโรงแรมขนาดเล็ก (Small Hotel) และขนาดใหญ่ (Hotel Group) ความเป็นไปได้ในการก่อตั้งโรงแรม (Feasibility Determination) การบริหารโรงแรมในรูปแบบต่างๆ  พระราชบัญญัติโรงแรม ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการของโรงแรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อศึกษาถึงข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินกิจการโรงแรม การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.05.09**029C71629X    
การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. อภิรดี เนติรังษีวัชรา
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
33-33-0
28-28-0
10-1-9
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
การจัดการโรงแรม [601212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 22.2.2AB**
การจัดการโรงแรม [601212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.2.2AB**
การจัดการโรงแรม [551212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 22.2.2AB**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรม ระบบการบริหารงานของโรงแรมขนาดเล็ก (Small Hotel) และขนาดใหญ่ (Hotel Group) ความเป็นไปได้ในการก่อตั้งโรงแรม (Feasibility Determination) การบริหารโรงแรมในรูปแบบต่างๆ
พระราชบัญญัติโรงแรม ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการของโรงแรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อศึกษาถึงข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินกิจการโรงแรม การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการให้บริการ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123