210270-60ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรภาษาจีน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการฟัง การพูดภาษาจีน คำศัพท์ สำนวน รูปประโยค บทสนทนาด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การออกเสียงคำศัพท์ ประโยค บทสนทนาอย่างถูกต้อง การอ่านพินอินได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ความรู้ด้านคำศัพท์ 400 คำ  
เงื่อนไขรายวิชา: 210170
รายวิชาต่อเนื่อง:210271
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1027.05.09**029C715120X    
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายวรยศ ชื่นสบาย
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
32-27-5
29-22-7
10-2-8
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
การจัดการโรงแรม [601212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.06**
การจัดการโรงแรม [621212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
การจัดการโรงแรม [601212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
การจัดการโรงแรม [621212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.06**
  P2 อังคาร12:50-16:1036.06.11**050C844341X    
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายวรยศ ชื่นสบาย
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
27-13-14
24-8-16
23-22-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
การจัดการโรงแรม [621714264] (ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.06**
คำอธิบายรายวิชา
การฟัง การพูดภาษาจีน คำศัพท์ สำนวน รูปประโยค บทสนทนาด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม การออกเสียงคำศัพท์ ประโยค บทสนทนาอย่างถูกต้อง การอ่านพินอินได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว ความรู้ด้านคำศัพท์ 400 คำ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123