211202-60ภาษาฝรั่งเศส 2
French 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาไวยากรณ์และประโยคในระดับกลาง การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันในระดับที่สูงขึ้น  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-16:1027.04.09**029C1359126X    
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,อาจารย์:
นางสาววิจิตรภรณ์ จันทร์พงษ์
สำรองให้:การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
การจัดการโรงแรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
32-3-29
29-0-29
27-4-23
24-2-22
23-0-23
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 11:00
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว [621212225] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 36.04.06**
การจัดการโรงแรม [621212264] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 36.04.06**
คำอธิบายรายวิชา
ไวยากรณ์และประโยคในระดับกลาง การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันในระดับที่สูงขึ้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123