408472-60สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Media and Innovation for Mathematics Teaching and Learning
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิดและความสำคัญของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การหาคุณภาพของสื่อและนวัตกรรม และการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1027.03.09**029C35350X    
คณิตศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,อาจารย์: นายอนุชิต กล้าไพรี
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 601 หมู่1 ,35-35-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
คณิตศาสตร์ [601810003] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.08**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความสำคัญของสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การหาคุณภาพของสื่อและนวัตกรรม และการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123