402211-60เคมีอนินทรีย์ 2
Inorganic Chemistry 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนในด้านโครงสร้าง การเรียกชื่อ ไอโซเมอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อน การเตรียมสารเชิงซ้อน พันธะในสารเชิงซ้อน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก  ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติทางกายภาพของสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซ้อน สมมาตรและ ทฤษฎีกลุ่ม และสัญลักษณ์เทอม
เงื่อนไขรายวิชา: 402111 และ CON 402212
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402212, 402311, 402411
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-11:1027.04.07**029C22211X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ปนัดดา ผ่านสำแดง
ผศ.ดร.อังคณา ชาติก้อน
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,20-19-1
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
เคมี [601211005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.11**
เคมี [601810005] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.14.11**
คำอธิบายรายวิชา
เคมีของสารประกอบเชิงซ้อนในด้านโครงสร้าง การเรียกชื่อ ไอโซเมอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อน การเตรียมสารเชิงซ้อน พันธะในสารเชิงซ้อน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก
ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติทางกายภาพของสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซ้อน สมมาตรและ ทฤษฎีกลุ่ม และสัญลักษณ์เทอม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123