402222-60ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเบื้องต้นในการทำสารให้บริสุทธิ์ เช่น การสกัด การกลั่น การกรอง การตกผลึก โครมาโทกราฟี เป็นต้น การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร การวิเคราะห์สารอินทรีย์ การทดสอบหมู่ฟังก์ชัน การเตรียมอนุพันธ์สารอินทรีย์  
เงื่อนไขรายวิชา: CON 402221
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402221
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-15:2024.323**024C291613X    
ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สุมิตา บุญแนบ
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
19-16-3
10-0-10
สอบปลายภาค: 24 เม.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.04**
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเบื้องต้นในการทำสารให้บริสุทธิ์ เช่น การสกัด การกลั่น การกรอง การตกผลึก โครมาโทกราฟี เป็นต้น การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร การวิเคราะห์สารอินทรีย์ การทดสอบหมู่ฟังก์ชัน การเตรียมอนุพันธ์สารอินทรีย์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123