219103-60การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและบุรุษ
Development of Children, Juvenile, Women and Men
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาสังคม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ความสำคัญ หลักการ กระบวนการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและบุรุษ สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางการไขปัญหาเด็ก เยาวชน สตรีและบุรุษ นโยบายและแผนงานและหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุน ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและบุรุษ การศึกษารูปธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-11:1027.04.07(คี่)029C422913X    
การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ภาสกร บัวศรี
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-29-3
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ หลักการ กระบวนการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและบุรุษ สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางการไขปัญหาเด็ก เยาวชน สตรีและบุรุษ นโยบายและแผนงานและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุน ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรีและบุรุษ การศึกษารูปธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123