402341-60ชีวเคมี 1
Biochemistry 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติและความหมายของชีวเคมี พีเอชและบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง สมบัติ ทางเคมีและหน้าที่ทางชีวภาพของชีวโมเลกุล เอนไซม์และจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การประยุกต์ใช้ชีวโมเลกุล ในด้านต่าง ๆ  
เงื่อนไขรายวิชา: 402221 และ CON 402342
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402342, 402343, 402347, 402441, 402442
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0011.14**011C261610X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน
นายสุขสรรค์ ตันสิริ
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
16-16-0
10-0-10
สอบกลางภาค: 7 ก.พ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ e-TestingOnsite2
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติและความหมายของชีวเคมี พีเอชและบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง สมบัติ ทางเคมีและหน้าที่ทางชีวภาพของชีวโมเลกุล เอนไซม์และจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การประยุกต์ใช้ชีวโมเลกุล ในด้านต่าง ๆ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123