219312-60หลักและกลยุทธ์การฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
Principles and Training Strategies for Creative Learning
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาสังคม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ และกระบวนการฝึกอบรม การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร การออกแบบโครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการการฝึกอบรม  การใช้เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมแบบต่างๆ การใช้สื่อประกอบการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมในงานพัฒนา การปฏิบัติการจัดอบรมเพื่องานพัฒนาสังคม
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-15:2027.04.11(คี่)029C35296X    
การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ภาสกร บัวศรี
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-29-3
3-0-3
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ และกระบวนการฝึกอบรม การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร การออกแบบโครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการการฝึกอบรม
การใช้เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมแบบต่างๆ การใช้สื่อประกอบการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรมในงานพัฒนา การปฏิบัติการจัดอบรมเพื่องานพัฒนาสังคม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123