219341-60ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
Research Methodology for Social Development
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาสังคม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักวิทยาวิจัย รูปแบบ กระบวนการการวิจัยทางสังคม ได้แก่ การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การสำรวจและทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากรและการเลือก กลุ่มตัวอย่าง การวัด เครื่องวัด  วิธีการเก็บข้อมูล การประมวล การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งเทคนิค รูปแบบ วิธีการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.04.13**029C483810X    
การพัฒนาสังคม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี
ดร.นิวัติ ทองวล
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
38-38-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักวิทยาวิจัย รูปแบบ กระบวนการการวิจัยทางสังคม ได้แก่ การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การสำรวจและทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากรและการเลือก กลุ่มตัวอย่าง การวัด เครื่องวัด
วิธีการเก็บข้อมูล การประมวล การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งเทคนิค รูปแบบ วิธีการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123