219411-60สัมมนาการพัฒนาสังคม
Seminar on Social Development
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาสังคม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาการสัมมาประเด็นปัญหา ซึ่งเชื่อมโยงถึงรูปแบบการการพัฒนาสังคมลักษณะต่าง ๆ โดยกระบวนการประชาวิจัยจากการจัดกลุ่มบุคคลและภาคีการพัฒนาสังคมร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดร่วมกันวิเคราะห์การพัฒนาสังคม  ทั้งนี้มีการรายงานผลการสัมมนา พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์08:40-12:0027.04.11**029C35296X    
การพัฒนาสังคม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวสิริกร บุญสังข์
นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
30-29-1
5-0-5
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
การสัมมาประเด็นปัญหา ซึ่งเชื่อมโยงถึงรูปแบบการการพัฒนาสังคมลักษณะต่าง ๆ โดยกระบวนการประชาวิจัยจากการจัดกลุ่มบุคคลและภาคีการพัฒนาสังคมร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดร่วมกันวิเคราะห์การพัฒนาสังคม
ทั้งนี้มีการรายงานผลการสัมมนา พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123