219441-60การวิจัยท้องถิ่น
Local Research
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาสังคม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิด ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และวิธีการวิจัยทองถิ่น วิเคราะห์ปรากฎการณ์ และการปฏิบัติการวิจัยจากการวิเคราะห์ สถานการณ์สังคม เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา การศึกษา  และการปฏิบัติการวิจัยทางสังคม ประเภทต่างๆ เช่น การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และอื่นๆ รวมถึงเทคนิค รูปแบบวิธีการเขียนรายงานการวิจัย
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-17:0027.04.13**029C36279X    
การพัฒนาสังคม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ภาสกร บัวศรี
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
26-25-1
10-2-8
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และวิธีการวิจัยทองถิ่น วิเคราะห์ปรากฎการณ์ และการปฏิบัติการวิจัยจากการวิเคราะห์ สถานการณ์สังคม เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา การศึกษา
และการปฏิบัติการวิจัยทางสังคม ประเภทต่างๆ เช่น การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และอื่นๆ รวมถึงเทคนิค รูปแบบวิธีการเขียนรายงานการวิจัย
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123