219204-60หลักกลยุทธ์การจัดการธุรกิจในงานพัฒนาสังคม
Principles and Strategies of Business Management in Social Development Work
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาสังคม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กระบวน การบริหารจัดการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจในงานพัฒนาสังคม อาทิเช่น SME OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มองค์กรการเงินชุมชน  ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารธุรกิจในงานพัฒนาสังคม กรณีศึกษารูปธรรมความสำเร็จ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-11:1027.04.09**029C44386X    
การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
38-38-0
6-0-6
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กระบวน การบริหารจัดการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจในงานพัฒนาสังคม อาทิเช่น SME OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มองค์กรการเงินชุมชน
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารธุรกิจในงานพัฒนาสังคม กรณีศึกษารูปธรรมความสำเร็จ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123