219322-60การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม
Communication for Social Development
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาสังคม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประเภท รูปแบบและกระบวนการของการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางสังคม ทักษะและเทคนิควิธีการสื่อสารในการพัฒนาสังคม กระบวนทัศน์ด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์08:40-12:0027.03.10**029C41410X    
การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ. ดร.กนกพร ฉิมพลี
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
38-38-0
3-3-0
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประเภท รูปแบบและกระบวนการของการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางสังคม ทักษะและเทคนิควิธีการสื่อสารในการพัฒนาสังคม กระบวนทัศน์ด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123