402331-60เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
Physical Chemistry 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาจลนพลศาสตร์เคมี สมการอัตราเร็วแบบอนุพันธ์และแบบปริพันธ์ กลไก การเกิดปฏิกิริยาเคมี จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเชิงซ้อน จลนพลศาสตร์ของโมเลกุล เคมีพื้นผิวเบื้องต้น การดูดซับทางเคมีและทางกายภาพ การเร่งปฏิกิริยาเคมี  โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและโมเลกุล หลักและกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีควอนตัม
เงื่อนไขรายวิชา: 402231 และ CON 402332
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402332, 402333, 402334, 402432, 402434
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์09:00-12:0011.45 (คู่)011C18810X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ชุติมา เปลื้องกลาง
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-8-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 30 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [621211005] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.06**
คำอธิบายรายวิชา
จลนพลศาสตร์เคมี สมการอัตราเร็วแบบอนุพันธ์และแบบปริพันธ์ กลไก การเกิดปฏิกิริยาเคมี จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเชิงซ้อน จลนพลศาสตร์ของโมเลกุล เคมีพื้นผิวเบื้องต้น การดูดซับทางเคมีและทางกายภาพ การเร่งปฏิกิริยาเคมี
โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและโมเลกุล หลักและกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีควอนตัม
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123