402332-60ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
Physical Chemistry Laboratory 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับจลนพลศาสตร์เคมี เช่น กลไกการเกิดปฏิกิริยา การดูดซับทางเคมีและทางกายภาพ และการสลายตัวของสารประกอบเชิงซ้อน เป็นต้น  
เงื่อนไขรายวิชา: CON 402331
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402331
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0011.11**011C18810X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. สุทิศา สมบัติดี
ดร. ชุติมา เปลื้องกลาง
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-8-0
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับจลนพลศาสตร์เคมี เช่น กลไกการเกิดปฏิกิริยา การดูดซับทางเคมีและทางกายภาพ และการสลายตัวของสารประกอบเชิงซ้อน เป็นต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123