402343-60ชีวเคมี 2
Biochemistry 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาชีวพลังงานศาสตร์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุมวิถีเมแทบอลิซึม การควบคุมการแสดงออกของสารพันธุกรรม  
เงื่อนไขรายวิชา: 402341 และ CON 402344
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402344, 402443
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร09:00-12:0011.14**011C18711X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายสุขสรรค์ ตันสิริ
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-7-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ชีวพลังงานศาสตร์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลและการควบคุมวิถีเมแทบอลิซึม การควบคุมการแสดงออกของสารพันธุกรรม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123