219333-60การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
Sustainable Environmental Resource Management
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรพัฒนาสังคม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย ความสำคัญ หลักการ กระบวนการและเทคนิคการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ภาคเอกชน และหน่วยงาน การศึกษาดูงานรูปธรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-15:2027.04.13(คู่)029C422913X    
การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นางสาวจันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง
สำรองให้:การพัฒนาสังคม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
32-29-3
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ หลักการ กระบวนการและเทคนิคการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย ภาคเอกชน และหน่วยงาน การศึกษาดูงานรูปธรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123