402352-60ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับแก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โพเทนชิโอเมตรี โวลแทมเมตรี และคอนดักโทเมตรี เป็นต้น  
เงื่อนไขรายวิชา: CON 402351
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 402351
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี12:50-15:2024.320**024C221210X    
เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ธนากร เปลื้องกลาง
สำรองให้:เคมี ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
12-11-1
10-1-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับแก๊สโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง โพเทนชิโอเมตรี โวลแทมเมตรี และคอนดักโทเมตรี เป็นต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123