402488-60ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนเคมี
English for Chemistry Teaching
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรเคมี
หน่วยกิต1 (0-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาเทคนิคการเรียนรู้ งานวิชาการทางเคมีที่เป็นภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด การฟัง การเขียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเคมีในรูปแบบภาษาอังกฤษ  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร12:50-15:2027.03.07**029C19190X    
เคมี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์
สำรองให้:เคมี ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,19-19-0
สอบปลายภาค: 18 เม.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
เคมี [601810005] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.10**
คำอธิบายรายวิชา
เทคนิคการเรียนรู้ งานวิชาการทางเคมีที่เป็นภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด การฟัง การเขียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเคมีในรูปแบบภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123