403243-60หลักพันธุศาสตร์
Principle of Genetics
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาประวัติ ความหมาย ความผันแปรทางพันธุกรรม และการถ่ายทอดพันธุกรรมตามแบบ เมนเดลและนอกเหนือจากแบบของเมนเดล มัลติเปิลอัลลีล การแบ่งเซลล์ ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ การถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ การกำหนดเพศในสิ่งมีชีวิต  การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยจีนบนโครโมโซมเพศ สารพันธุกรรม การแสดงออกของจีน การกลายพันธุ์ โรคทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกส่วนนิวเคลียส พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชา
เงื่อนไขรายวิชา: 403101
รายวิชาต่อเนื่อง:424411, 426331
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-10:2024.420024C271710X    
  พฤหัสบดี12:50-15:2024.420024C      
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.บุษราคัม ป้อมทอง
สำรองให้:เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
เกษตรศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
10-10-0
7-7-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 25 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.12**
เกษตรศาสตร์ [621211102] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 2 ห้องสอบ 9.12.12**
คำอธิบายรายวิชา
ประวัติ ความหมาย ความผันแปรทางพันธุกรรม และการถ่ายทอดพันธุกรรมตามแบบ เมนเดลและนอกเหนือจากแบบของเมนเดล มัลติเปิลอัลลีล การแบ่งเซลล์ ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ การถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ การกำหนดเพศในสิ่งมีชีวิต
การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยจีนบนโครโมโซมเพศ สารพันธุกรรม การแสดงออกของจีน การกลายพันธุ์ โรคทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกส่วนนิวเคลียส พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123