403371-60สัมมนาชีววิทยา
Seminar on Biology
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาศึกษาและค้นคว้ารวบรวมความรู้ทางชีววิทยาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ หรือสอดคล้องกับ หัวข้อโครงงานวิจัย จากวารสารทางวิชาการ หนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเขียน เรียบเรียงใหม่ โดยมีการเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์วิจารณ์  เพื่อนำเสนอข้อมูลสมมติฐานใหม่ทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจสอบข้อสมมติฐานนั้น ๆ และมีการนำเสนอผลการรวบรวมข้อมูล
เงื่อนไขรายวิชา: 403103
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร13:00-14:0011.409**011C25169X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.ปิยะธิดา กุศลรัตน์
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
16-16-0
9-0-9
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและค้นคว้ารวบรวมความรู้ทางชีววิทยาในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ หรือสอดคล้องกับ หัวข้อโครงงานวิจัย จากวารสารทางวิชาการ หนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาเขียน เรียบเรียงใหม่ โดยมีการเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์วิจารณ์
เพื่อนำเสนอข้อมูลสมมติฐานใหม่ทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในการตรวจสอบข้อสมมติฐานนั้น ๆ และมีการนำเสนอผลการรวบรวมข้อมูล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123