403391-60สถิติสำหรับครูชีววิทยา
Statistic for Biological Teacher
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาข้อมูลทางชีววิทยา การหาสถิติมูลฐานเกี่ยวกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง สถิติ การวางแผนการทดลองทางชีววิทยา และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การใช้สถิติวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนทางชีววิทยา  
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-15:2027.03.09**029C29290X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ. ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,29-29-0
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [601810006] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.11**
คำอธิบายรายวิชา
ข้อมูลทางชีววิทยา การหาสถิติมูลฐานเกี่ยวกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง สถิติ การวางแผนการทดลองทางชีววิทยา และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การใช้สถิติวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียนทางชีววิทยา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123