403204-60วิวัฒนาการ
Evolution
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ หลักฐานสนับสนุนแนวคิดวิวัฒนาการ ต้นไม้วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ประชากร การเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่และความหลากหลาย ความสัมพันธ์ของอนุกรมวิธานกับวิวัฒนาการ  
เงื่อนไขรายวิชา: 403101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์09:00-12:0011.45 (คี่)011C261610X    
ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
ผศ.ดร.วิภานุ รักใหม่
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
16-16-0
10-0-10
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.06**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ หลักฐานสนับสนุนแนวคิดวิวัฒนาการ ต้นไม้วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ประชากร การเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่และความหลากหลาย ความสัมพันธ์ของอนุกรมวิธานกับวิวัฒนาการ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123