403358-60จุลินทรีย์ในภูมิปัญญาท้องถิ่น
Microorganism in Local Wisdom
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หลักสูตรชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่สัมพันธ์ กับจุลินทรีย์ทั้งทางการเกษตร อาหารหมัก สิ่งแวดล้อมและทางการแพทย์ เน้นการศึกษาด้วยตนเอง และการออกภาคสนามเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และอภิปรายโดยใช้ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา  เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 403251
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี07:00-12:0011.43**011C211011X    
ชีววิทยา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ดร. ปิยสุดา เทพนอก
สำรองให้:ชีววิทยา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
11-10-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 22 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 11:00
ชีววิทยา [621211006] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 5 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.07**
คำอธิบายรายวิชา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่สัมพันธ์ กับจุลินทรีย์ทั้งทางการเกษตร อาหารหมัก สิ่งแวดล้อมและทางการแพทย์ เน้นการศึกษาด้วยตนเอง และการออกภาคสนามเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และอภิปรายโดยใช้ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา
เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ๆ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123