215143-60ระบบบริหารราชการไทย
Thai Public Administration System
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบและวิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย  ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ปัญหาการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ การบริหารจัดการที่ดี และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-11:1027.05.09**029C665610X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
56-50-6
10-6-4
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 1 ห้องสอบ 27.05.08**
  P2 พุธ08:40-11:109.07.05-06**009C664521X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
56-45-11
10-0-10
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้องสอบ 27.05.08**
  P3 ศุกร์15:20-17:5036.03.08**050C655213X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่3 ,
ทุกชั้นปี
55-51-4
10-1-9
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 3 ห้องสอบ 27.05.09**
  P4 จันทร์12:50-15:2036.03.08**050C654718X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
55-47-8
10-0-10
สอบปลายภาค: 19 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [621216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 4 หมู่ 4 ห้องสอบ 27.05.09**
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์12:50-15:209.06.07**009C483216X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 641 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
38-32-6
10-0-10
สอบปลายภาค: 19 มิ.ย. 2565 เวลา 13:00 - 15:00
รัฐประศาสนศาสตร์ [626216232] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป) รุ่น/ชั้นปี 25 หมู่ 1 ห้องสอบ 31.06.02**
คำอธิบายรายวิชา
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ ค่านิยม ระบบและวิวัฒนาการของการบริหารราชการไทย การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ปัจจัยแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ปัญหาการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ การบริหารจัดการที่ดี และแนวโน้มของการบริหารราชการไทยในอนาคต
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123