103263-60หลักการออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
Principle of Computer System Design and Development
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการและขั้นตอนในการพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ปัญหาและหาความต้องการของระบบงาน การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การนำระบบไปใช้งาน  การประเมินระบบ การแก้ไขและบำรุงรักษาระบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.03.06**029C23230X    
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวสุวรรณา บุเหลา
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา [601810034] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.12**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและขั้นตอนในการพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ปัญหาและหาความต้องการของระบบงาน การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การนำระบบไปใช้งาน
การประเมินระบบ การแก้ไขและบำรุงรักษาระบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123