103271-60ระบบการจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการศึกษา
Information and Database Management System for Education
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาความหมาย บทบาท ความสำคัญ ประโยชน์ของระบบการจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล  ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การทำนอร์มอลไลเซชัน พจนานุกรมข้อมูล ภาษาที่ใช้จัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 ศุกร์12:50-16:1027.03.05**029C23230X    
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,23-23-0
สอบปลายภาค: 16 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา [601810034] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.13.12**
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ประโยชน์ของระบบการจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการศึกษา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมูล
ขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การทำนอร์มอลไลเซชัน พจนานุกรมข้อมูล ภาษาที่ใช้จัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123