103281-60เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
Educational Computer Game for Learning
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาแนวคิด ทฤษฎี การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ประโยชน์ของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ การประเมินผลการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี08:40-11:1027.03.07**029C23221X    
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ผศ.ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,23-22-1
สอบปลายภาค: 18 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 15:00
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา [601810034] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 32.03.07**
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ประเภทของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ประโยชน์ของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ การประเมินผลการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
ฝึกปฏิบัติการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123