103462-60การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Development of Application Program for Mobile Devices
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการ แนวคิด การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาต้นแบบ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การนำไปใช้และการประเมินผลการใช้ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษาสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พุธ12:50-16:1027.03.07**029C23221X    
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: นางสาวรัชชนันท์ พึ่งจันดุม
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,23-22-1
สอบปลายภาค: 18 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา [601810034] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.11**
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาต้นแบบ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การนำไปใช้และการประเมินผลการใช้ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษาสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123