215449-60สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Seminar on Public Administration
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาปัญหา ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแล  และให้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน โดยผู้เรียนสามารถดำเนินการจัดการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและจัดทำรูปเล่มรายงานสัมมนา
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์13:00-16:0027.04.13(คี่)029C70637X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-30-0
33-33-0
7-0-7
สอบปลายภาค:
  P2 จันทร์09:00-12:0036.06.11(คี่)050C726111X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
31-31-0
31-30-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
ปัญหา ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแล
และให้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน โดยผู้เรียนสามารถดำเนินการจัดการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและจัดทำรูปเล่มรายงานสัมมนา
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123