103444-60การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการสอน
Applications of Educational Technology for Teaching
สังกัดคณะครุศาสตร์, หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาโครงสร้าง หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสำคัญ บทบาทของการจัดการความรู้ รูปแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการความรู้ แนวคิดในการจัดหา  ผลิต ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 อังคาร08:40-12:0027.03.07**029C23221X    
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,อาจารย์: ดร. ปิยนุช วงศ์กลาง
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 611 หมู่1 ,23-22-1
สอบปลายภาค: 8 เม.ย. 2565 เวลา 09:00 - 11:00
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา [601810034] (ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 7 หมู่ 1 ห้องสอบ 9.12.09**
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้าง หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสำคัญ บทบาทของการจัดการความรู้ รูปแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการความรู้ แนวคิดในการจัดหา
ผลิต ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123