215425-60การประเมินผลโครงการ
Project Evaluation
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาหลักการและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร การกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินผลก่อน  ระหว่าง และหลังการปฏิบัติตามแผน บทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การ ในท้องถิ่น
เงื่อนไขรายวิชา: 215324 (#)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี09:00-12:0027.05.08(คี่)029C735419X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-22-8
33-32-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
  P2 ศุกร์13:00-16:0036.05.07(คี่)050C724428X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
31-19-12
31-25-6
10-0-10
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 อาทิตย์13:00-16:009.06.09**009C31229X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายธานี จงยัง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
21-20-1
10-2-8
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร การกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินผลก่อน
ระหว่าง และหลังการปฏิบัติตามแผน บทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การ ในท้องถิ่น
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123