215481-60การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Public Administration
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-45-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการศึกษาบริบทหน่วยงาน การรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา ตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตน ในหน่วยงาน
รายวิชาต่อเนื่อง:215482, 224473
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 จันทร์16:00-18:0027.04.13**029C70637X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่2 ,
ทุกชั้นปี
30-30-0
33-33-0
7-0-7
สอบปลายภาค:
  P2 พุธ13:00-15:009.06.11**009C726111X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่4 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
นายไกรศักดิ์ รักพินิจ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่3 ,
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่4 ,
ทุกชั้นปี
31-31-0
31-30-1
10-0-10
สอบปลายภาค:
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  K1 เสาร์16:00-18:009.06.09**009C31238X    
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายโสฬส ประสิทธิ์นอก
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 631 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
21-20-1
10-3-7
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในการศึกษาบริบทหน่วยงาน การรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา ตัวผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติตน ในหน่วยงาน
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123