201226-60คอมพิวเตอร์ในงานทัศนศิลป์ 1
Computer in Visual Art I
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, หลักสูตรทัศนศิลป์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
คำอธิบายรายวิชาฝึกทักษะพื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบงานทัศนศิลป์ ฝึกตัดต่อภาพและ สร้างภาพให้มีความสวยงาม โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เป็นต้น  
รายวิชาต่อเนื่อง:201327
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  
 ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  P1 พฤหัสบดี07:50-12:0027.03.06**029C18711X    
ทัศนศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปีอาจารย์:
นายจรงค์ เจริญสุข
นายธนชัย พรหมรัตน์
สำรองให้:ทัศนศิลป์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 621 หมู่1 ,
ทุกชั้นปี
8-7-1
10-0-10
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00
ทัศนศิลป์ [621218740] (ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ) รุ่น/ชั้นปี 6 หมู่ 1 ห้องสอบ 26.34
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะพื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบงานทัศนศิลป์ ฝึกตัดต่อภาพและ สร้างภาพให้มีความสวยงาม โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เป็นต้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = กรณีพิเศษ  11 = วิชาโท  12 = วิชาเลือกเสรี  13 = ชีพเลือก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123